O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Laboratorium Analizy, Modelowania i Przetwarzania Wielkich Zespołów Danych
ICM Działalność naukowa Projekty
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |


LABORATORIUM ANALIZY, MODELOWANIA I PRZETWARZANIA WIELKICH ZESPOŁÓW DANYCH

LAMPa

Uniwersytet Warszawski
ICMKierownik projektu: prof. Marek Niezgódka
Adres kontaktowy: Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, http://www.icm.edu.pl
Adres email: lampa@icm.edu.pl
Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Projekt Nr WKP_1/1.4.2/2/2005/143/224/519


Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukoweProjekt obejmuje utworzenie i wyposażenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego Laboratorium Analizy, Modelowania i Przetwarzania Wielkich Zespołów Danych LAMPa tworzonego w Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o ekspertyzę naukową Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Laboratorium nastawione będzie na wykonywanie usług zamawianych i współpracę przy realizacji wspólnych projektów aplikacyjnych z partnerami przemysłowymi w zakresie analizy, modelowania, wizualnej analizy danych.Zakres rzeczowy inwestycji:

Profil usług Laboratorium umożliwi powstawanie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb kontrahentów, zintegrowanych opracowań łączących zagadnienia: statystycznej analizy danych dla wypracowania decyzji operacyjnych; budowę modeli opisujących i prognozujących dostarczane dane, z wykorzystaniem uzyskanych rezultatów przy wspomaganiu decyzji; prognozowania - analiza trendów i ich przewidywanie w oparciu o wzorce ujawniane w korelacjach danych historycznych; ekonometrii - wykorzystanie technik i metod analitycznych; poprawa jakości procesów i produktów w trendach czasowych; zarządzanie i wspomaganie operacyjne - stosowanie technik takich jak optymalizacja, kolejkowanie i symulacja procesów dla pozyskiwania najlepszych rozwiązań kosztowych i jakościowych. Usługi badawcze oferowane przez laboratorium będą szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorstw, które nie posiadają zaplecza badawczego do wykonania wszystkich zadań analitycznych i modelowych wymaganych przy wprowadzaniu i utrzymywaniu produktu na rynku.Modelowanie matematyczne umożliwia lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w realnym świecie poprzez wykorzystanie modeli o właściwie dobranych skalach przestrzennych i czasowych. Nauki obliczeniowe stanowią pomost między dyscyplinami teoretycznymi i eksperymentalnymi. Symulacja i inne obliczenia komputerowe pozwalają unikać bardziej kosztownych i czasochłonnych eksperymentów rzeczywistych.Współcześnie, nie tylko w obszarze nauki i techniki, ale zwłaszcza w większości działów nowoczesnej gospodarki obserwuje się, bardzo szybko wzrastające: akwizycję i kumulowanie wielkich zespołów danych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania, zarządzania i prognozowania. Przeważnie są to dane wysoce heterogeniczne, tak w swym zakresie, jak skali gromadzenia, a zwłaszcza różnorodności dziedzin, jakich dotyczą w ramach tego samego przedsięwzięcia. Dla przykładu, dynamika zjawisk zachodzących sieciach transportowych, telekomunikacyjnych, energetycznych czy informatycznych obserwowanych w wielkiej, średniej, a często nawet niezbyt dużej skali, ale obserwowanych w dłuższych okresach czasu, bardzo szybko osiąga tak wysoki stopień skomplikowania, że do analizy, opisu i choćby cząstkowego zrozumienia występujących uwarunkowań niezbędne jest gromadzenie adekwatnych danych.
Dotyczy to także dynamiki zjawisk w wielkich grupach społecznych, a zatem socjologii, ekonomi, ekonometrii, etc. Z drugiej strony, jedynie najlepsze ośrodki akademickie, wielkie firmy farmaceutyczne, systemy bankowe, czy administracja państwowa mogą pozwolić sobie na utworzenie i utrzymywanie stosownej, wysoce specjalistycznej, sprawnej infrastruktury o odpowiednio dużych mocach obliczeniowych, zakup adekwatnego oprogramowania, oraz stałe zatrudnianie kadry o wystarczającej wiedzy, a zwłaszcza doświadczeniu.


Jednocześnie, obserwuje się stale wzrastające zapotrzebowanie średnich, a często nawet dużych przedsiębiorstw, na tego rodzaju, wysokowydajne przetwarzanie, analizę i modelowanie wielkich zespołów danych. Laboratorium będzie w stanie zaoferować wykonanie badań, które ze względu na aktualny potencjał badawczy nie są możliwe do wykonania w ośrodkach badawczych firm zamawiających. Dzięki utworzeniu LAMPa, ICM będzie w stanie zaoferować partnerom przemysłowym kompletną ofertę analizy gromadzonych przez nie wielkich zespołów danych


Centralnym obszarem wyzwań metodologicznych jest stworzenie i rozwój efektywnych modeli funkcjonalnych procesów dynamicznych w układach złożonych, w szczególności w sieciach, populacjach czy organizmach. Cechami strukturalnymi takich układów są: współistnienie kilku skal, przestrzennych i czasowych, złożona topologia i geometria, hybrydowość, silna nieliniowość.


Analiza operacji linii lotniczej, ref. K. Nowiński, ICM
Matematyka stosowana ukierunkowana na modelowanie, symulację komputerową i optymalizację rzeczywistych złożonych układów i procesów m.in. w:Bioinformatyka i biologia systemów
Metody bioinformatyki umożliwiły stworzenie mapy genomów człowieka oraz innych organizmów. Wraz z gromadzeniem ogromnych ilości informacji dotyczących komórek organizmów żywych i ich składników molekularnych pojawiają się konieczność opracowania metod efektywnego wykorzystania i przetwarzania tych informacji, przede wszystkim rozwój narzędzi matematycznych i informatycznych na potrzeby: biotechnologii i bioinżynierii; biologii systemowej, genetyki sekwencyjnej oraz genomiki. Informacja o strukturze jest kluczem do informacji o funkcji białka. Szereg nowych dziedzin w biologii i medycynie molekularnej powstaje na bazie technologii masowo produkujących dane. Genomika funkcjonalna zajmuje się charakteryzowaniem funkcji genów wykorzystując przede wszystkim masowe dane ekspresji genów produkowane za pomocą mikromacierzy DNA. Podobne zależności charakteryzują genomikę strukturalną i porównawczą.
Zastosowanie narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania ilościowych problemów biologicznych:
 • przewidywanie struktury i funkcji białek, struktury biopolimerów
 • analiza danych masowych, danych mikromacierzowych
 • modelowanie maszyn molekularnych
 • bioinformatyka i bioinżynieria białkaTechnologie materiałowe
Współczesna inżynieria materiałowa bazuje na materiałach o złożonej strukturze, której elementy istotne z punktu widzenia właściwości mają wielkość od ułamków angstremów do milimetrów. Ze względu na ogromne trudności techniczne przy prowadzeniu badań eksperymentalnych w tej dziedzinie, symulacje komputerowe są pełnoprawnym, a często jedynym, narzędziem pozwalającym na badania własności tych materiałów i w efekcie projektowanie optymalnych materiałów do konkretnych zastosowań. Modelowanie jako metoda:
 • projektowania materiałów
 • analizy zachodzących w nich procesów
 • przewidywania właściwości materiałów
 • planowania eksperymentów
Zastosowania:
 • tworzenie nowych materiałów specjalnie dostosowanych do konkretnych zastosowań
 • projektowanie materiałów, których struktura kontrolowana jest na poziomie pojedynczych cząsteczekInformatyka i technologie informacyjne
Prowadzenie badań wymaga obecnie korzystania z różnorodnych technik, dostępu do szeregu baz danych i współpracy różnych grup badawczych. W interpretacji wyników doświadczalnych coraz istotniejsze staje się wykorzystywanie technik obliczeniowych czy analiza ogromnych zbiorów danych. W rezultacie konieczny jest stały rozwój narzędzi pozwalających na wygodny dostęp do różnorodnych, rozproszonych zasobów.
 • opracowanie nowych technologii z zakresu wizualizacji danych
 • opracowanie nowych narzędzi bioinformatycznych dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego
 • opracowanie nowych technologii umożliwiających rozwój telemedycyny
 • rozwój metod matematycznych i numerycznych obliczeń wielkoskalowych
 • modelowanie i optymalizacja złożonych układów i procesów
 • opracowanie algorytmów, które przyspieszą wykonywanie bardzo czasochłonnych obliczeń dotyczących genetyki sekwencyjnej dla biotechnologii i bioinżynierii
Symulacja przepływu krwi po operacji zespolenia Bialock-Taussig'a, ref. J.Mizerski, ICM
Spodziewane rezultaty związane z utworzeniem Laboratorium LAMPa: