Views

Regulamin Szkoleń KDM

From KDMwiki

Jump to: navigation, search

Regulamin Szkoleń KDM w ICM UW

 1. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.
 2. Do czternastu dni przed terminem szkolenia pierwszeństwo w udziale przysługuje Użytkownikom ICM
  (osoby uczestniczące w aktywnych projektach KDM w dniu zgłoszenia), po tym terminie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Terminy oraz tematy szkoleń umieszczane będą na stronie http://www.icm.edu.pl/kdm/Szkolenia
  oraz wysyłane mailem na listę informacyjną w miarę możliwości z miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Wszystkie informacje będą aktualizowane na stronie http://www.icm.edu.pl/kdm/Szkolenia
 5. Użytkownicy ICM zwolnieni są z opłat za szkolenia
 6. W cenę wliczone są ewentualne materiały szkoleniowe.
 7. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia z przyczyn leżących po jego stronie wcześniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
  W przypadku rezygnacji do siedmiu dni przed szkoleniem organizator potrąca 50% ceny,
  do trzech dni przed szkoleniem organizator potrąca 75% ceny.
  W przypadku późniejszej rezygnacji organizator potrąca 100% ceny szkolenia.
 8. Użytkownik ICM, który nie odwoła rezerwacji miejsca na szkoleniu w terminie do trzech dni,
  przed szkoleniem zostanie obciążony pełną opłatą przy kolejnym szkoleniu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem,
  a także przerwania lub odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.
  Zgłoszeni uczestnicy powiadomieni zostaną droga mailową.
 10. W przypadku odwołania imprezy uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń,
  nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki. W ramach odszkodowania uczestnik otrzymuje jedno bezpłatne miejsce
  na dowolnym szkoleniu organizowanym przez ICM w ciągu sześciu miesięcy od daty odwołanego szkolenia.

Lista wszystkich szkoleń