O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Krótko o ICM
ICM  >  O ICM  > 
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Gdzie nas można znaleźć
Rada Naukowa
Regulamin ICM
Pracownicy ICM
Lista kontaktów w ICM

ICM -  wprowadzenie29 czerwca 1993 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął uchwałę o utworzeniu ICM - Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uchwała określała dwoisty charakter Centrum jako jednostki równocześnie międzywydziałowej i podstawowej. Zasady działania ICM określa Regulamin, zatwierdzony przez Senat UW.

Powstanie ICM było podsumowaniem kilkuletniego okresu przygotowań, których początki można odnaleźć w szeregu inicjatyw, które pojawiły się wraz z nadejściem nowej sytuacji politycznej. W gronie osób, oprócz do dziś związanych z ICM, obejmującym w szczególności nieodżałowanego prof. Włodzimierza Kołosa, uznano, że idea stworzenia w Polsce ośrodka naukowego, udostępniającego narzędzia pozwalające przeprowadzać symulacje komputerowe o poziomie złożoności konkurencyjnym w skali międzynarodowej, jest realna. Określono szereg strategicznych dziedzin badań, w których istniały w Polsce zespoły o poziomie kompetencji odpowiadającym wysokim standardom światowym. Są to w szczególności:

 • badania w obszarze nauk biomolekularnych i podstaw biotechnologii;
 • badania w obszarze nauk biomedycznych;
 • badania w dziedzinie chemii i biologii teoretycznej;
 • badania w dziedzinie teorii ciała stałego i podstaw technologii materiałowych;
 • badania w dziedzinie fizyki teoretycznej i astronomii;
 • badania w obszarze metod matematycznych modelowania procesów nieliniowych w układach złożonych (wielofazowych, wieloskalowych, hybrydowych) i ich zastosowań.
Wybór ówczesny, z dokładnością do uszczegółowień wynikających z osiągniętego w międzyczasie postępu, zachował swoją aktualność.

Należy bardzo mocno podkreślić w tym miejscu, że idea i plany rozwojowe ICM nie miałyby szansy powodzenia, gdyby nie wielka wyobraźnia i odwaga pierwszego przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, prof. Witolda Karczewskiego, który konsekwentnie doprowadził do ustanowienia fundamentalnych zrębów programu tworzenia w Polsce nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki. Już na etapie tworzenia takiego programu i przyjmowania planu konkretnych działań nie można pominąć wieloletniego wielkiego zaangażowania osobistego podsekretarz stanu w KBN, Małgorzaty Kozłowskiej.

Rozwój i realizacja formuły ICM stały się możliwe dzięki indywidualnemu i zbiorowemu wysiłkowi szeregu ludzi. Wśród Nieobecnych szczególnie brak prof. Józefa Stanisława Kwiatkowskiego, głosu sumienia i naszego Autorytetu moralnego. Staramy się, aby Jego standardy działania były podstawą naszych wyborów, decyzji i realizacji.

ICM jest równocześnie:

 • ośrodkiem badań naukowych
 • ośrodkiem obliczeń naukowych
 • ośrodkiem edukacyjnym
 • centrum technologii informacyjnych
 • archiwum wiedzy
 • centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę

ICM, jako warszawskie Centrum Komputerów Dużej Mocy, udostępnia środowisku naukowemu zgromadzone zasoby: komputery dużej mocy, profesjonalne stacje graficzne oraz specjalizowane oprogramowanie.

Główne źródła finansowania realizacji zadań ICM obejmują:

 • środki przyznawane bezposrednio przez KBN na realizację zobowiązań i zadań centrum Komputerów Dużej Mocy
 • środki przyznawane bezposrednio przez KBN na utrzymanie i rozwój zasobów biblioteki wirtualnej
 • środki statutowe na realizację własnych badań naukowych
 • środki statutowe na przygotowywanie i realizacje Festiwali Nauki
 • środki finansujące realizację projektów europejskich i dotacje towarzyszące
 • środki finansujące realizację zamawianych projektów badawczych i celowych (międzynarodowych i krajowych)


Wybrane daty:

 • lipiec 1993: przyznanie przez JM Rektora pierwszych pomieszczeń w gmachu przy ul Banacha 2, łączna powierzchnia pomieszczeń pracowniczych, komputerowych i sali użytkowników wynosiła ok. 120 m2.
 • jesień 1993: decyzja KBN o zakupie przeznaczonego do zainstalowania w ICM komputera wektorowo-równoległego Cray Y-MP/EL98, zaliczanego do kategorii minisuperkomputerów, o łacznej sprawności obliczeniowej 8 procesorów przekraczającej 1 GFlop/s. W tamtym okresie wymagało to uzyskania dalece nierutynowych licencji międzynarodowych.
 • grudzień 1993 / styczeń 1994: instalacja w ICM komputera Cray Y-MP/EL98.
 • kwiecień 1994: sesja naukowa oficjalnie otwierająca działalność ICM. Podczas sesji wykłady wygłosili między innymi prof. J.-L. Lions (College de France), prof. K.-H. Hoffmann (TU Monachium), dr E. Wimmer (Biosym) oraz prof. T. Hofmokl i prof. L. Piela (Uniwersytet Warszawski).
 • wiosna 1994: przyznanie dotacji inwestycyjnej w budżecie nauki na budowę siedziby ICM w ramach inwestycji centralnej realizowanej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN przy ul. Pawińskiego 5a.
 • maj 1995: inauguracja systemu archiwów oprogramowania SunSITE.
 • czerwiec 1995: nominacja zespołu ICM do Computerworld Smithsonian Award w kategorii "Science" za projekt "Visualization Techniques and Quantum- Classical Dynamics Software Tools for Simulations of Enzymatic Reactions". Więcej
 • lipiec 1995: uruchomienie na poziomach -1 oraz -2 budynku przy ul. Pawińskiego 5a pomieszczeń komputerowych ICM.
 • wrzesień 1996: oddanie do użytku nowej siedziby ICM przy ul. Pawińskiego 5a o łącznej powierzchni użytkowej ok. 900 m2.
 • wrzesień 1996: inicjatywa organizowania Festiwalu Nauki.
 • wrzesień 1996: projekt pilotowy krajowej licencji systemu modelowania molekularnego w oparciu o oprogramowanie firmy BIOSYM/MSI (obecnie Accelrys ).
 • 1996: udostępnienie oprogramowania firmy AVS/UNIRAS w ramach programu licencji krajowej.
 • 1996: początek tworzenia zasobów biblioteki wirtualnej (bazy Beilsteina oraz OvidNet);
 • 1996: inicjatywa tworzenia i uruchomienie centralnego serwera polskiego krajowego systemu w3cache.
 • lipiec 1997: rozpoczęcie regularnego publicznego udostępniania wyników numerycznego modelu prognozowania pogody dla obszaru Europy Środkowej.
 • listopad 1997: projekt pilotowy krajowej licencji oprogramowania przeznaczonego do modelowania biomolekularnego Tripos.
 • wrzesień 1998: pierwsza międzynarodowa konferencja IPK "Inhibitors of Protein Kinases". Kolejne konferencje z cyklu: IPK2001 i IPK2003.
 • 1998: udostępnienie nowych zasobów biblioteki wirtualnej, w tym Science Citation Expanded oraz MATH.
 • jesień 2000: utworzenie Działu Sieciowego ICM odpowiedzialnego za funkcjonowanie sieci szkieletowej UW.
 • maj 2001: rozpoczęcie udostępniania systemu Science Direct zawierającego komplet cyfrowych wersji czasopism grupy Elsevier.
 • październik 2001: pierwsze polsko-niemieckie spotkanie rozpoczynające działalność Graduate College "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimisation".
 • październik 2002: rozpoczęcie nadawania programu przez ATVN - Akademicką Telewizję Naukową.
 • październik 2002: oddanie do użytku drugiej siedziby ICM mieszczącej się w gmachu Wydziału Geologii UW (ul. Żwirki i Wigury 93). Oficjalne otwarcie nowej siedziby odbyło się 17 stycznia 2003 roku.
 • październik 2002: ogłoszenie koordynowanego przez ICM programu Biblioteki Wirtualnej Nauki.
 • styczeń 2003: rozpoczęcie działalności Centrum Doskonałości MAMBA - Centre of Excellence for Multi-scale Biomolecular Modelling, Bioinformatics and Applications.