O ICM     CENTRUM  OBLICZENIOWE     DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA     WYDARZENIA     EDUKACJA     ARCHIWUM     
Regulamin ICM
ICM  >  O ICM  > 
   STRONA GŁÓWNA   |   NAPISZ DO NAS LIST   |   MAPA SERWISU   |
Gdzie nas można znaleźć
Rada Naukowa
Regulamin ICM
Pracownicy ICM
Lista kontaktów w ICM

Regulamin ICM

Senat Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z § 11 ust.2, § 13 oraz § 22 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz uchwałami Senatu z dnia 30 czerwca 1993 r. i 15 czerwca 1994 r. o utworzeniu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (zwanego dalej Centrum), postanawia nadać tej międzywydziałowej podstawowej jednostce organizacyjnej poniższy Regulamin Centrum (zwany dalej Regulaminem):
 


I. Zasady Ogólne

§ 1

 1. Centrum jest podstawową, międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi, utworzoną w celu prowadzenia działalności badawczej, edukacyjnej oraz informacyjnej na ogólnopolskiego środowiska naukowego.
 2. Organami Centrum są Dyrektor oraz Rada Naukowa.
 3. Zadania, wewnętrzną strukturę oraz zasady funkcjonowania Centrum określa niniejszy Regulamin.


II. Zadania i formy działania Centrum

§ 2.

 1. Działalność badawcza Centrum obejmuje:
  1. badania podstawowe w dziedzinie metod modelowania matematycznego struktur, zjawisk i procesów,
  2. tworzenie i rozwój algorytmów dla potrzeb modelowania,
  3. praktyczną weryfikację metod i algorytmów modelowania do rozwiązywania konkretnych problemów naukowych i tworzenie rozwiązań aplikacyjnych.
 2. Działalność edukacyjna Centrum dotyczy dziedzin, w których prowadzone są badania i jest adresowana w szczególności do osób realizujących projekty badawcze Centrum. Ponadto Centrum może:
  1. organizować studia podyplomowe,
  2. prowadzić zajęcia w ramach oferty ogólnouczelnianej,
  3. prowadzić szkolenia i zajęcia w zakresie zamawianym przez jednostki UW lub instytucje zewnętrzne.
 3. Działalność informacyjna Centrum obejmuje upowszechnianie:
  1. sprawozdań z prowadzonych w Centrum badań,
  2. sprawozdań z prowadzonej w Centrum działalności edukacyjnej,
  3. informacji o zasobach obliczeniowych Centrum i zasadach korzystania z tych zasobów,
  4. informacji o udostępnianych naukowych bazach danych.
§ 3
 1. Działalność badawcza Centrum odbywa się poprzez realizację własnych i zewnętrznych projektów badawczych, z wykorzystaniem sprzętu obliczeniowego, oprogramowania i obsługi technicznej Centrum. Zewnętrzne projekty badawcze są realizowane w ramach tzw. grantów czasowych.
 2. Status własnego projektu badawczego ma projekt zgłoszony przez inicjatora bezpośednio Radzie Naukowej i przez nią zaakceptowany. Inicjatorem własnego projektu może być każdy pracownik Uniwersytetu lub innej placówki naukowej. Środki na realizację własnych programów pochodzą z budżetu Centrum lub są uzyskiwanie przy współudziale Centrum.
 3. Zewnętrzne projekty są przyjmowane do realizacji przez Dyrektora pod warunkiem ich zgodności z Regulaminem i z aktualnymi możliwościami technicznymi Centrum. Inicjatorem zewnętrznego projektu może być każdy pracownik placówki naukowej i badawczo-rozwojowej oraz innej placówki, której działalność jest dofinansowywana przez Komitet Badań Naukowych. Szczegółowe zasady uruchamiania grantu czasowego w celu realizacji zewnętrznego projektu określa regulamin użytkownika Centrum.
 4. Rada Naukowa może dokonać zmiany statusu projektu w trakcie jego realizacji. Zmiana odbywa się:
  1. w wypadku własnych projektów - na wniosek Dyrektora,
  2. w wypadku zewnętrznych projektów - na wniosek inicjatora za pośrednictwem Dyrektora.
 5. Rada Naukowa opiniuje wnioski o przyznanie grantów czasowych. Grantów udziela się na wniosek indywidualnych projektodawców kierując się oceną wartości naukowej projektów i niezbędnością obliczeń wielkoskalowych dla ich realizacji.
 6. Dla realizacji własnych projektów badawczych Rada Naukowa powołuje grupy badawcze, opierając się na propozycjach inicjatora lub Dyrektora.
 7. W skład grup badawczych mogą wchodzić pracownicy naukowi i techniczni, bez względu na miejsce ich stałego zatrudnienia. Kierownikami grup badawczych zostają inicjatorzy własnych projektów badawczych lub osoby przez nich wytypowane.
 8. Grupa badawcza jest powoływana na określony czas realizacji projektu, przy czym na wniosek kierownika grupy lub Dyrektora Rada Naukowa może ten czas wydłużyć lub skrócić w trakcie realizacji. Po upływie przewidzianego czasu grupa badawcza ulega automatycznie rozwiązaniu.
 9. Współdziałanie z innymi uczelniami i pozauczelnianymi placówkami naukowymi odbywać się będzie poprzez powoływanie grup badawczych do realizacji określonego zadania. Szczegóły współpracy określać będą odrębne umowy lub porozumienia.
§ 4.
 1. Działalność Centrum na rzecz środowiska naukowego jest realizowana poprzez:
  1. zapewnienie sprawnego działania urządzeń i infrastruktury informatycznej Centrum,
  2. udostępnianie zasobów Centrum w formie udzielanych grantów czasowych,
  3. udostępnianie i aktualizacja oprogramowania i naukowych baz danych zainstalowanych w Centrum,
  4. obsługę sieciowych serwisów informacyjnych.
 2. Centrum współdziała z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w realizowaniu badań wymagających zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej i informatycznej.
 3. Współpraca międzynarodowa Centrum obejmuje współdziałanie z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, komputerowymi oraz z centrami informacji naukowej.


III. Pracownicy Centrum

§ 5.

 1. Pracownikami Centrum są:
  1. osoby z tytułem naukowym profesora albo ze stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Centrum na podstawie mianowania lub umowy o pracę,
  2. osoby ze stopniem naukowym doktora albo z tytułem zawodowym magistra lub licencjata zatrudnione w Centrum na podstawie mianowania lub umowy o pracę,
  3. osoby z tytułem naukowym profesora ze stopniem naukowym albo z tytułem zawodowym zatrudnione w Centrum na podstawie umowy o dzieło albo umowy zlecenia,
  4. osoby wykonujące czynności naukowo-techniczne albo biurowo-administracyjne zatrudnione w Centrum na podstawie umowy o pracę.
 2. Pracownicy pełniący funkcje administracyjne w Centrum mogą być zatrudnieni na podstawie mianowania.
 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rektor może zatrudnić na podstawie mianowania pracownika Centrum nie wymienionego w ust. 2, na wniosek Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Naukową. Stałe oddelegowanie pracownika innej jednostki do pracy w Centrum wymaga zgody kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.


IV. Dyrektor Centrum

§ 6.

 1. Dyrektor kieruje Centrum we współdziałaniu z Radą Naukową.
 2. Dyrektora Centrum powołuje Rektor na okres 3 lat.
 3. Kandydata na Dyrektora Centrum wybiera Rada Naukowa.
 4. Na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, Rektor powołuje jego zastępców.
 5. Dyrektor organizuje pracę Centrum i jest w tym zakresie bezpośrednim przełożonym pracowników, o których mowa w § 5.
 6. Dyrektor reprezentuje Centrum.
V. Rada Naukowa Centrum

§ 7.

 1. Rada Naukowa Centrum liczy nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 członków.
 2. W skład Rady Naukowej wchodzą:
  1. Dyrektor
  2. pracownicy z tytułem naukowym profesora albo stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w Centrum.
  3. Powołani przez Rektora:

  4. - przedstawiciele zainteresowanych Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego,
   - przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, delegowany przez Prezesa PAN,
   - przedstawiciel Akademii Medycznej w Warszawie, delegowany przez Rektora,
   - przedstawiciel Politechniki Warszawskiej, delegowany przez Rektora,
   - przedstawiciel Rady Użytkowników Warszawskiej Miejskiej Sieci Komputerowej WARMAN,
   - inni przedstawiciele środowiska naukowego.
 3. Kadencja Rady Naukowej trwa 3 lata.
 4. Do kompetencji Rady Naukowej należy:
  1. planowanie długoterminowej działalności badawczej Centrum,
  2. akceptacja zgłaszanych projektów badawczych,
  3. podejmowanie decyzji dotyczących statusu projektów badawczych w trakcie ich realizacji,
  4. zatwierdzanie regulaminu użytkownika Centrum.
  5. opiniowanie wniosków o przyznanie grantów czasowych w Centrum.
  6. okresowe opiniowanie osiągnięć naukowych Centrum.
  7. przyjmowanie rocznego sprawozdania Dyrektora zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną.
 5. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 6. Rada zbiera się na wniosek przewodniczącego co najmniej dwa razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Rektora, przewodniczącego Rady lub Dyrektora.
VI. Podstawy finansowania działalności Centrum

§ 8.

 1. Podstawą finansowania działalności Centrum i tworzenia jego budżetu są:
  1. środki przyznawane przez Komitet Badań Naukowych na działalność Centrum,
  2. środki na realizację projektów badawczych:

  3. a)    pochodzące z grantów krajowych,
   b)    pochodzące z programów międzynarodowych,
   c)    pochodzące z innych funduszy i dotacji.
 2. Centrum zapewnia administracyjną i finansową obsługę swojej działalności oraz obsługę grup badawczych.
§ 9.

Rektor powołuje Komisję Rewizyjną Centrum w liczbie 3 - 5 osób spośród pracowników Uniwersytetu.

§ 10.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Centrum oraz zadania Komisji Rewizyjnej Centrum określa zarządzenie Rektora.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11.

Regulamin Centrum wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.
 
 

Warszawa, dnia 18 listopada 1998 r.
Uchwała nr 67 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
(Na podstawie Monitora Uniwesytetu Warszawskiego).

Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 września 1991 r. Senat UW postanawia, co następuje:

§ 1

W regulaminie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego wprowadza się następujące zmiany: w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Naukowa liczy nie mniej niż 20 i nie więcej niż 30 członków".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor UW: P. Węgleński